துபாயில் அடையாளங்கள்

துபாயில் அடையாளங்கள்

இவை துபாயில் உள்ள பல குறிப்பிடத்தக்க அடையாளங்களில் சில. நகரம் தொடர்ந்து உருவாகி வருகிறது, அதன் வானலையில் புதிய ஈர்ப்புகளையும் கட்டிடக்கலை அற்புதங்களையும் சேர்க்கிறது.